صفحه اصلی → اسلوونی

اسلوونی

  • پایتخت: Ljubljana
  • مساحت: 20273.0 km2
  • جمعیت 2007000
  • واحد پول: Euro
  • دامنه اینترنتی: .si
  • پیش‌شماره تلفن: 
  • همسایه ها: HU,IT,HR,AT

استانها

Benedikt (6)

استان: Benedikt, Občina Benedikt

Bistrica ob Sotli (8)

استان: Bistrica ob Sotli, Občina Bistrica ob Sotli

Bled (13)

استان: Bled, Občina Bled

Bloke (1)

استان: Bloke, Občina Bloke

Bohinj (3)

استان: Bohinj, Občina Bohinj

Borovnica (11)

استان: Borovnica, Občina Borovnica

Bovec (41)

استان: Bovec, Občina Bovec

Braslovce (10)

استان: Braslovce, Občina Braslovče

Brda (17)

استان: Brda, Občina Brda

Brezice (77)

استان: Brezice, Občina Brežice

Brezovica (20)

استان: Brezovica, Občina Brezovica

Cankova (11)

استان: Cankova, Občina Cankova

Cerklje na Gorenjskem (18)

استان: Cerklje na Gorenjskem, Občina Cerklje na Gorenjskem

Cerknica (42)

استان: Cerknica, Občina Cerknica

Cerkno (29)

استان: Cerkno, Občina Cerkno

Cerkvenjak (11)

استان: Cerkvenjak, Občina Cerkvenjak

Crensovci (6)

استان: Crensovci, Občina Črenšovci

Crna na Koroskem (18)

استان: Crna na Koroskem, Občina Črna na Koroškem

Crnomelj (59)

استان: Crnomelj, Občina Črnomelj

Destrnik (8)

استان: Destrnik, Občina Destrnik

Divaca (33)

استان: Divaca, Občina Divača

Dobje (1)

استان: Dobje, Občina Dobje

Dobrepolje (1)

استان: Dobrepolje, Občina Dobrepolje

Dobrna (9)

استان: Dobrna, Občina Dobrna

Dobrova Horjul Polhov Gradec (1)

استان: Dobrova Horjul Polhov Gradec, Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Dobrovnik Dobronak (3)

استان: Dobrovnik Dobronak, Občina Dobrovnik-Dobronak

Dol pri Ljubljani (9)

استان: Dol pri Ljubljani, Občina Dol pri Ljubljani

Dolenjske Toplice (18)

استان: Dolenjske Toplice, Občina Dolenjske Toplice

Domzale (15)

استان: Domzale, Občina Domžale

Dornava (9)

استان: Dornava, Občina Dornava

Dravograd (17)

استان: Dravograd, Občina Dravograd

Duplek (1)

استان: Duplek, Občina Duplek

Gorenja Vas Poljane (36)

استان: Gorenja Vas Poljane, Občina Gorenja Vas-Poljane

Gorisnica (10)

استان: Gorisnica, Občina Gorišnica

Gornja Radgona (20)

استان: Gornja Radgona, Občina Gornja Radgona

Gornji Grad (11)

استان: Gornji Grad, Občina Gornji Grad

Gornji Petrovci (14)

استان: Gornji Petrovci, Občina Gornji Petrovci

Grad (6)

استان: Grad, Občina Grad

Grosuplje (43)

استان: Grosuplje, Občina Grosuplje

Hajdina (1)

استان: Hajdina, Občina Hajdina

Hoce Slivnica (1)

استان: Hoce Slivnica, Občina Hoče-Slivnica

Hodos Hodos (3)

استان: Hodos Hodos, Občina Hodoš-Hodos

Horjul (5)

استان: Horjul, Občina Horjul

Hrastnik (7)

استان: Hrastnik, Občina Hrastnik

Hrpelje Kozina (32)

استان: Hrpelje Kozina, Občina Hrpelje-Kozina

Idrija (44)

استان: Idrija, Občina Idrija

Ig (24)

استان: Ig, Občina Ig

Ilirska Bistrica (65)

استان: Ilirska Bistrica, Občina Ilirska Bistrica

Ivancna Gorica (61)

استان: Ivancna Gorica, Občina Ivančna Gorica

Izola Isola (7)

استان: Izola Isola, Občina Izola-Isola

Jesenice (10)

استان: Jesenice, Občina Jesenice

Jezersko (1)

استان: Jezersko, Občina Jezersko

Jursinci (9)

استان: Jursinci, Občina Juršinci

Kamnik (50)

استان: Kamnik, Občina Kamnik

Kanal (23)

استان: Kanal, Občina Kanal

Kidricevo (11)

استان: Kidricevo, Občina Kidričevo

Kobarid (27)

استان: Kobarid, Občina Kobarid

Kobilje (2)

استان: Kobilje, Občina Kobilje

Kocevje (68)

استان: Kocevje, Občina Kočevje

Komen (27)

استان: Komen, Občina Komen

Komenda (9)

استان: Komenda, Občina Komenda

Kostel (1)

استان: Kostel, Občina Kostel

Kozje (16)

استان: Kozje, Občina Kozje

Kranjska Gora (26)

استان: Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora

Krizevci (1)

استان: Krizevci, Občina Križevci

Krsko (59)

استان: Krsko, Občina Krško

Kungota (1)

استان: Kungota, Občina Kungota

Kuzma (6)

استان: Kuzma, Občina Kuzma

Lasko (37)

استان: Lasko, Občina Laško

Lenart (13)

استان: Lenart, Občina Lenart

Litija (47)

استان: Litija, Občina Litija

Ljubno (1)

استان: Ljubno, Občina Ljubno

Ljutomer (26)

استان: Ljutomer, Občina Ljutomer

Logatec (19)

استان: Logatec, Občina Logatec

Loska Dolina (1)

استان: Loska Dolina, Občina Loška Dolina

Loski Potok (17)

استان: Loski Potok, Občina Loški Potok

Lovrenc na Pohorju (9)

استان: Lovrenc na Pohorju, Občina Lovrenc na Pohorju

Luce (17)

استان: Luce, Občina Luče

Lukovica (1)

استان: Lukovica, Občina Lukovica

Majsperk (13)

استان: Majsperk, Občina Majšperk

Markovci (5)

استان: Markovci, Občina Markovci

Medvode (19)

استان: Medvode, Občina Medvode

Menges (5)

استان: Menges, Občina Mengeš

Mestna Celje (16)

استان: Mestna Celje, Mestna Občina Celje

Mestna Koper Capodistria (72)

استان: Mestna Koper Capodistria, Mestna Občina Koper-Capodistria

Mestna Kranj (28)

استان: Mestna Kranj, Mestna Občina Kranj

Mestna Ljubljana (85)

استان: Mestna Ljubljana, Mestna Občina Ljubljana

Mestna Maribor (20)

استان: Mestna Maribor, Mestna Občina Maribor

Mestna Murska Sobota (9)

استان: Mestna Murska Sobota, Mestna Občina Murska Sobota

Mestna Nova Gorica (38)

استان: Mestna Nova Gorica, Mestna Občina Nova Gorica

Mestna Novo mesto (62)

استان: Mestna Novo mesto, Mestna Občina Novo mesto

Mestna Ptuj (12)

استان: Mestna Ptuj, Mestna Občina Ptuj

Mestna Slovenj Gradec (30)

استان: Mestna Slovenj Gradec, Mestna Občina Slovenj Gradec

Mestna Velenje (9)

استان: Mestna Velenje, Mestna Občina Velenje

Metlika (31)

استان: Metlika, Občina Metlika

Mezica (4)

استان: Mezica, Občina Mežica

Miklavz na Dravskem Polju (3)

استان: Miklavz na Dravskem Polju, Občina Miklavž na Dravskem Polju

Miren Kostanjevica (1)

استان: Miren Kostanjevica, Občina Miren-Kostanjevica

Mirna Pec (12)

استان: Mirna Pec, Občina Mirna Peč

Mislinja (19)

استان: Mislinja, Občina Mislinja

Moravce (16)

استان: Moravce, Občina Moravče

MoravskeToplice (26)

استان: MoravskeToplice, Občina MoravskeToplice

Mozirje (10)

استان: Mozirje, Občina Mozirje

Muta (8)

استان: Muta, Občina Muta

Naklo (11)

استان: Naklo, Občina Naklo

Nazarje (9)

استان: Nazarje, Občina Nazarje

Odranci (1)

استان: Odranci, Občina Odranci

Oplotnica (5)

استان: Oplotnica, Občina Oplotnica

Ormoz (25)

استان: Ormoz, Občina Ormož

Osilnica (7)

استان: Osilnica, Občina Osilnica

Other (964)

استان: Other, Other

Pesnica (1)

استان: Pesnica, Občina Pesnica

Piran Pirano (13)

استان: Piran Pirano, Občina Piran-Pirano

Pivka (29)

استان: Pivka, Občina Pivka

Podcetrtek (13)

استان: Podcetrtek, Občina Podčetrtek

Podlehnik (8)

استان: Podlehnik, Občina Podlehnik

Polzela (6)

استان: Polzela, Občina Polzela

Postojna (47)

استان: Postojna, Občina Postojna

Prebold (8)

استان: Prebold, Občina Prebold

Preddvor (13)

استان: Preddvor, Občina Preddvor

Prevalje (12)

استان: Prevalje, Občina Prevalje

Puconci (25)

استان: Puconci, Občina Puconci

Race Fram (1)

استان: Race Fram, Občina Rače-Fram

Radece (8)

استان: Radece, Občina Radeče

Radenci (11)

استان: Radenci, Občina Radenci

Radlje ob Dravi (10)

استان: Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi

Radovljica (33)

استان: Radovljica, Občina Radovljica

Ravne na Koroskem (10)

استان: Ravne na Koroskem, Občina Ravne na Koroškem

Razkrizje (4)

استان: Razkrizje, Občina Razkrižje

Ribnica (28)

استان: Ribnica, Občina Ribnica

Ribnica na Pohorju (8)

استان: Ribnica na Pohorju, Občina Ribnica na Pohorju

Rogaska Slatina (17)

استان: Rogaska Slatina, Občina Rogaška Slatina

Rogasovci (10)

استان: Rogasovci, Občina Rogašovci

Rogatec (7)

استان: Rogatec, Občina Rogatec

Ruse (9)

استان: Ruse, Občina Ruše

Selnica ob Dravi (12)

استان: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi

Semic (29)

استان: Semic, Občina Semič

Sempeter Vrtojba (1)

استان: Sempeter Vrtojba, Občina Šempeter-Vrtojba

Sencur (12)

استان: Sencur, Občina Šenčur

Sentilj (1)

استان: Sentilj, Občina Šentilj

Sentjernej (22)

استان: Sentjernej, Občina Šentjernej

Sentjur pri Celju (1)

استان: Sentjur pri Celju, Občina Šentjur pri Celju

Sevnica (38)

استان: Sevnica, Občina Sevnica

Sezana (50)

استان: Sezana, Občina Sežana

Skocjan (14)

استان: Skocjan, Občina Škocjan

Skofja Loka (29)

استان: Skofja Loka, Občina Škofja Loka

Skofljica (12)

استان: Skofljica, Občina Škofljica

Slovenska Bistrica (48)

استان: Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice (17)

استان: Slovenske Konjice, Občina Slovenske Konjice

Smarje pri Jelsah (25)

استان: Smarje pri Jelsah, Občina Šmarje pri Jelšah

Smartno ob Paki (8)

استان: Smartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki

Smartno pri Litiji (15)

استان: Smartno pri Litiji, Občina Šmartno pri Litiji

Sodrazica (9)

استان: Sodrazica, Občina Sodražica

Solcava (11)

استان: Solcava, Občina Solčava

Sostanj (13)

استان: Sostanj, Občina Šoštanj

Starse (9)

استان: Starse, Občina Starše

Store (3)

استان: Store, Občina Štore

Sveta Ana (9)

استان: Sveta Ana, Občina Sveta Ana

Sveti Andraz v Slovenskih Goricah (1)

استان: Sveti Andraz v Slovenskih Goricah, Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah

Sveti Jurij (1)

استان: Sveti Jurij, Občina Sveti Jurij

Tabor (5)

استان: Tabor, Občina Tabor

Tolmin (62)

استان: Tolmin, Občina Tolmin

Trbovlje (12)

استان: Trbovlje, Občina Trbovlje

Trebnje (57)

استان: Trebnje, Občina Trebnje

Trzic (21)

استان: Trzic, Občina Tržič

Trzin (2)

استان: Trzin, Občina Trzin

Turnisce (6)

استان: Turnisce, Občina Turnišče

Velika Polana (3)

استان: Velika Polana, Občina Velika Polana

Velike Lasce (27)

استان: Velike Lasce, Občina Velike Lašče

Verzej (3)

استان: Verzej, Občina Veržej

Videm (1)

استان: Videm, Občina Videm

Vipava (20)

استان: Vipava, Občina Vipava

Vitanje (11)

استان: Vitanje, Občina Vitanje

Vodice (8)

استان: Vodice, Občina Vodice

Vojnik (10)

استان: Vojnik, Občina Vojnik

Vransko (8)

استان: Vransko, Občina Vransko

Vrhnika (19)

استان: Vrhnika, Občina Vrhnika

Vuzenica (6)

استان: Vuzenica, Občina Vuzenica

Zagorje ob Savi (24)

استان: Zagorje ob Savi, Občina Zagorje ob Savi

Zalec (21)

استان: Zalec, Občina Žalec

Zavrc (3)

استان: Zavrc, Občina Zavrč

Zelezniki (27)

استان: Zelezniki, Občina Železniki

Zetale (5)

استان: Zetale, Občina Žetale

Ziri (8)

استان: Ziri, Občina Žiri

Zirovnica (12)

استان: Zirovnica, Občina Žirovnica

Zrece (10)

استان: Zrece, Občina Zreče

Zuzemberk (35)

استان: Zuzemberk, Občina Žužemberk

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in